BIP

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Akademia Małych Pisarzy
Koniec Akademii Małych Pisarzy
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Szkolenie dla nauczycieli
Zapraszamy na szkolenie jak tworzyć bajkę

 

STATUT FUNDACJI
Gdańska Fundacja Terapii i RozwojuRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Fundacja pod nazwą „Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Alinę Joannę Wiśniewską zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez Adama Wasaka notariusza w Gdańsku w jego kancelarii przy ul. Wajdeloty 18/1 w dniu 12 sierpnia 2009 r.

Repertorium A numer 4098/2009

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 

Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3.

 

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.


§ 4.

 

Nadzór nad nią sprawuje Właściwy Minister.

 

§ 5.1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja w celu realizacji celów statutowych - może współpracować z innym podmiotami, w

szczególności może tworzyć filie i oddziały.


§ 6.

 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi.

 

§ 7.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji na podstawie regulaminu.

 

 

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji


§ 8.

Celem działania Fundacji jest:

1. Wszechstronny społeczny i osobisty rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o kontakt ze sztuką oraz zasady komunikacji bez przemocy.Terapia, rozwój osobisty i artystyczny osób w kryzysie psychicznym i fizycznym.

2.  Aktywizacja społeczna i zawodowa, wzmacnianie postaw przedsiębiorczych oraz poprawa jakości życia młodzieży, osób dorosłych i osób starszych.

3.  Minimalizowanie negatywnych skutków wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

4.  Wyrównywanie szans rozwoju zawodowego oraz osobistego osób sprawnych i niepełnosprawnych.

5. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez szeroko pojętą działalność artystyczną, naukową i twórczą.

6. Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie pomocy osobom w kryzysie psychicznym i fizycznym,
 • działania artystyczne, społeczne pozwalające realizować cele Fundacji
 • organizowanie zajęć rozwijających kreatywność dzieci i osób dorosłych
 • prowadzenie grup wsparcia, terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz psychoedukację
 • tworzenie punktów konsultacji psychologiczno – pedagogicznych
 • prowadzenie kampanii społecznych na rzecz przełamywania bariery mentalnościowej dotyczącej korzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej
 • prowadzenie kampanii społecznych  dotyczących praw osób dyskryminowanych
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki  i terapii uzależnień
 • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom chorym, niepełnosprawnym i mającym problemy adaptacyjne
 • wspieranie jednostek z grup dyskryminowanych w ich prawach do autoekspresji oraz rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie
 • budowę ośrodków służących terapii, rehabilitacji, edukacji, szkoleń
 • prowadzenie Klubów Integracji Społecznej (KIS), Centrów Integracji Społecznej (CIS)
 • powoływanie i prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • promocję i organizację wolontariatu
 • działania ekologiczne i kontakt z naturą
 • tworzenie lokalnych ośrodków kultury
 • współpracę ze szkołami i innymi placówkami o charakterze wychowawczym
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wypoczynku letniego i zimowego, edukację społeczną
 • organizowanie zajęć artystycznych, sportowych i kondycyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie konkursów i przyznawanie nagród
 • publikację i dystrybucję programów, książek, biuletynów, i broszur
 • prowadzenie badań, analiz, studiów, ekspertyz naukowych związaną z realizacją celów Fundacji
 • organizację szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych
 • współpracę z władzami i jednostkami samorządowymi, rządowymi organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami wspierającą realizację celów Fundacji w kraju i za granicą
 • wspieranie rozwoju innych organizacji pozarządowych
 • prowadzenie biura informacyjnego i serwisu internetowego dotyczącego działalności Fundacji w Polsce i za granicąRozdział III
Majątek i dochody Fundacji


§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci kwoty 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11.

1.  Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.
2.  Wszelkie dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

3.  Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą  być użyte na

realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. Oświadczenie Zarządu Fundacji o przyjęciu spadku może być tylko oświadczeniem o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13.

1.  Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2.  Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.  Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4.  Fundacja nie może  kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji


§ 14.

1.  Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
b. Rada Fundacji zwana dalej Radą
c. Rada Programowa Fundacji zwana dalej Radą Programową.
2.  Fundator może odwołać członka Rady Fundacji lub członka Zarządu po uprzednim skonsultowaniu tego z Radą i Zarządem.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

4. Członkowie Rady Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

Rada Fundacji
§ 15.

1.  Rada Fundacji zwana jest organem doradczym, stanowiącym i kontrolującym Fundacji.
2.  Rada Fundacji ma od trzech do pięciu osób przy czym członków pierwszej rady powołuje Fundator na okres 5 lat. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji
4.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji  z członkostwa lub śmierci członka Rady.
5.  W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6.  Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,  reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16.

1.      Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2.      Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.

3.      Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4.      W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Programowej Fundacji.

§ 17.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.  Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

2.  Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3.  Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
4.  Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania i bieżącą działalnością Fundacji,
5.  Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu oraz udzielanie im

absolutorium,
6.  Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:


1.  Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2.  Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Zarząd Fundacji
§ 19.

1.  Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych na trzyletnią kadencję.
2.  Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.  Pierwszy zarząd fundacji powołuje Fundator, a kolejne Rada Fundacji.

4.  Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele.
5.  Osoba stojąca na czele zarządu posługuje się nazwą "Prezes Fundacji".
6.  Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

7 Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 20.

1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f.  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, o połączenie z inną fundacją oraz o likwidację Fundacji; wyrażanie zgody na zmiany statutu Fundacji w razie wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji przez Radę Fundacji.

3.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.  Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rada Programowa Fundacji
§ 21.

1. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych,

które wspierają Fundację merytorycznie, organizacyjnie bądź rzeczowo.
2. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
3. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej.

Sposób reprezentacji
§ 22.

1.   Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Fundacji lub dwóch członków zarządu działający łącznie.

 

Zmiana Statutu
§ 23.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.
2. Zmian w statucie Fundacji może dokonać także Fundator po uzyskaniu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją
§ 24.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel

Fundacji.

Likwidacja Fundacji


§ 25.


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 27.


Prawa majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji Rada Fundacji w drodze uchwały przekazuje na rzecz jednej lub kilku działających w RP fundacji o zbliżonych celach do celów Fundacji.

 

 

 • udzielanie pomocy osobom w kryzysie psychicznym i fizycznym,
 • działania artystyczne, społeczne pozwalające realizować cele Fundacji
 • organizowanie zajęć rozwijających kreatywność dzieci i osób dorosłych
 • prowadzenie grup wsparcia, terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz psychoedukację
 • tworzenie punktów konsultacji psychologiczno – pedagogicznych
 • prowadzenie kampanii społecznych na rzecz przełamywania bariery mentalnościowej dotyczącej korzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej
 • prowadzenie kampanii społecznych  dotyczących praw osób dyskryminowanych
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki  i terapii uzależnień
 • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom chorym, niepełnosprawnym i mającym problemy adaptacyjne
 • wspieranie jednostek z grup dyskryminowanych w ich prawach do autoekspresji oraz rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie
 • budowę ośrodków służących terapii, rehabilitacji, edukacji, szkoleń
 • prowadzenie Klubów Integracji Społecznej (KIS), Centrów Integracji Społecznej (CIS)
 • powoływanie i prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • promocję i organizację wolontariatu
 • działania ekologiczne i kontakt z naturą
 • tworzenie lokalnych ośrodków kultury
 • współpracę ze szkołami i innymi placówkami o charakterze wychowawczym
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wypoczynku letniego i zimowego, edukację społeczną
 • organizowanie zajęć artystycznych, sportowych i kondycyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie konkursów i przyznawanie nagród
 • publikację i dystrybucję programów, książek, biuletynów, i broszur
 • prowadzenie badań, analiz, studiów, ekspertyz naukowych związaną z realizacją celów Fundacji
 • organizację szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych
 • współpracę z władzami i jednostkami samorządowymi, rządowymi organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami wspierającą realizację celów Fundacji w kraju i za granicą
 • wspieranie rozwoju innych organizacji pozarządowych
 • prowadzenie biura informacyjnego i serwisu internetowego dotyczącego działalności Fundacji w Polsce i za granicą